MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỢP NHẤT QUỸ TỪ THIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Hợp nhất Quỹ …1… và Quỹ …2… thành Quỹ …3

Kính gửi: …4

Theo quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và quy định của pháp luật có liên quan; Hội đồng quản lý Quỹ …1… và Quỹ …2… đã có Nghị quyết về việc hợp nhất hai Quỹ thành Quỹ …3

1. Một số thông tin cơ bản về các Quỹ hợp nhất

………………………………………………………………………………………………………….

2. Lý do hợp nhất Quỹ: ……………………………………………………………………..

3. Hồ sơ gửi kèm theo Đơn này, gồm:

……………………………………………………………5…………………

4. Các tài liệu có liên quan (nếu có).

Thông tin khi cần liên hệ: …………………………………………………..

Họ và tên: ……………………………………………………………………

Địa chỉ liên lạc: ……………………………………………………………..

Số điện thoại: ……………………………………………………………….

Chúng tôi xin đề nghị …4… xem xét, quyết định cho phép hợp nhất Quỹ …1 và Quỹ …2… thành Quỹ …3… và công nhận Điều lệ của Quỹ …3…/.

Nơi nhận:
– Như trên;
– ……….;
– Lưu: …..
TM. HĐQL QUỸ …1
(Chức vụ, chữ ký, dấu)
Họ và tên
6…, ngày … tháng … năm 20…
TM. HĐQL QUỸ…2
(Chức vụ, chữ ký, dấu)
 Họ và tên

___________________ 

Ghi chú:

1 2 Các quỹ đề nghị hợp nhất.

3 Tên quỹ mới sau khi hợp nhất.

4 Tên cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập quỹ.

5 Đảm bảo đầy đủ theo quy định tại khoản 3 Điều 39 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP.

6 Địa danh.

2 thoughts on “MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỢP NHẤT QUỸ TỪ THIỆN

  1. לפרטים נוספים says:

    עם זאת, תוכלו לשבור את השגרה המוכרת והידועה מראש עם עיסוי באשדוד!
    עם זאת, תוכלו לשבור את השגרה המוכרת והידועה מראש עם עיסוי בחיפה!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.