MẪU ĐƠN KHỞI KIỆN LY HÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……….., ngày ….. tháng …. năm ………


ĐƠN KHỞI KIỆN

(V/v: Ly hôn)

Kính gửiTÒA ÁN NHÂN DÂN (1) ………………………………….………..

Người khởi kiện:………………………………………………………………………………..

CMND/CCCD số: ………………………………………………………………………………

Nơi cấp:………………………………… Ngày cấp………………..

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………….

Tạm trú: …………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: ……………..

Người bị kiện:……………………………………………………………………………………

CMND/CCCD số: ………………………………………………………………………………

Nơi cấp:………………………………… Ngày cấp………………..

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………….

Tạm trú: …………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: ……………..

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có):…………………………………..

Yêu cầu Toà án nhân dân (1)………… giải quyết những vấn đề sau đối với bị đơn: 

1.Về quan hệ hôn nhân: (2) ………………………………………………………………………..

2. Về con chung: (3) ……………………………………………………………………………………

3. Về tài sản chung: (4) …………………………………………………………………………….

4. Về nợ chung: (5) ……………………………………………………………………………………

Đề nghị Tòa án nhân dân ……… thụ lý giải quyết những yêu cầu trên của tôi theo quy định của pháp luật.

NGƯỜI KHỞI KIỆN

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có:

1. Chứng minh nhân dân/CCCD (bản sao)

2. Giấy khai sinh (Bản sao)

3. Đăng ký kết hôn (bản chính)

4. Tạm trú (nếu có)

5. Giấy tờ về tài sản, nợ (nếu có).                                            

Chú thích:

1. Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào

Ví dụ: Toà án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B, nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên) và địa chỉ của Toà án đó.

2. Trình bày lý do, yêu cầu về việc giải quyết ly hôn đơn phương và kết quả của cuộc hôn nhân là: “tình cảm vợ chồng đã không còn, đời sống chung cũng đã mất, mục đích hôn nhân không đạt được”.

3. Trình bày rõ hai vợ chồng có mấy người con, yêu cầu được nuôi dưỡng và cấp dưỡng đối với từng người con, nhu cầu và quyết định của người con (nếu theo luật phải hỏi ý kiến của cháu bé)….

4. Khi có tài sản chung, muốn phân chia tài sản như thế nào thì ghi rõ đề nghị tại mục này. Còn nếu không có thì ghi rõ không có và không yêu cầu Tòa án chia.

5. Nếu trong quá trình sinh sống, hai vợ chồng có công nợ chung gì nếu muốn Tòa án phân chia thì cũng nêu rõ. Nếu không có thì ghi rõ không có và không yêu cầu Tòa án chia.