THỦ TỤC GIẢI THỂ DOANH NGHIÊP NĂM 2021

THỦ TỤC GIẢI THỂ DOANH NGHIÊP NĂM 2021

Bước 1: Công bố thông tin về việc giải thể doanh nghiệp:

Doanh nghiệp thực hiện thủ tục Thông báo việc giải thể doanh nghiệp tới Phòng đăng ký kinh doanh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua nghị quyết, quyết định giải thể quy định tại khoản 1 Điều 208 Luật Doanh nghiệp.

Hồ sơ gồm có:

 • Thông báo về việc giải thể (phụ lục II_20);
 • Quyết định giải thể của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên;
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc gaiir thể doanh nghiệp.
 • Giấy tờ pháp lý của chủ sở hữu công ty;

Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo về việc giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh phải đăng tải các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 70 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP và thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đang làm thủ tục giải thể và gửi thông tin về việc giải thể của doanh nghiệp cho Cơ quan thuế. Doanh nghiệp thực hiện thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế với Cơ quan thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Bước 2: Doanh nghiệp thực hiện thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế trước khi giải thể với Cơ quan thuế.

 • Thành phần hồ sơ đóng MST tại Cơ quan thuế:
 • Công văn xin giải thể Doanh nghiệp + bản sao GCN ĐKKD + Giấy chứng nhận đăng ký thuế;
 • Công văn xin quyết toán thuế;
 • Chứng minh nhân dân/căn cước của Chủ sở hữu công ty;
 • Đơn xin đóng MST;
 • Xác nhận không nợ thuế/ đóng các loại thuế còn nợ/Nộp phạt (nếu có);

Bước 3: Trả con dấu pháp nhân của doanh nghiệp

 • Đối với doanh nghiệp sử dụng con dấu do Cơ quan Công an cấp, doanh nghiệp có trách nhiệm trả con dấu, GCN Đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan công an để được cấp GCN đã thu hồi con dấu. Trong trường hợp này, con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu trong hồ sơ giải thể doanh nghiệp được thay thế bằng Giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu.
 • Đối với doanh nghiệp tự khắc con dấu từ ngày 01/07/2015 đến nay thì doanh nghiệp không phải thực hiện thủ tục trả lại con dấu tại cơ quan nhà nước.

Bước 4: Sau khi thanh toán hết các khoản nợ có thông báo hoàn thành nghĩa vụ thuế của Cơ quan thuế, doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký giải thể đến Phòng đăng ký kinh doanh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính:

Hồ sơ đề nghị giải thể gồm có:

 • Thông báo giải thể (phụ lục II_20);
 • Quyết định chấm dứt hoạt động DN của chủ sở hữu;
 • Thông báo hoàn thành nghĩa vụ thuế;
 • Danh sách người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp;
 • Danh sách chủ nợ;
 • Giấy chứng nhận thu hồi con dấu (đối với DN kinh doanh ngành nghề có điều kiện);
 • Giấy tờ pháp lý của CSH Cty: chứng minh nhân dân, căn cước,…

Giấy ủy quyền người làm thủ tục + CMND (nếu người làm thủ tục không phải là người có quyền);

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.