THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

1. Hồ sơ cần chuẩn bị:

  • Đơn đăng  ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;
  • Một trong các giấy tờ chứng minh cho yêu cầu cập nhật biến động:

+ Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở,…

+ Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất. quyền sở hữu tài sản

+ Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất. quyền sở hữu tài sản…

+ Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế

(Trường hợp người thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là người duy nhất thì phải có đơn đề nghị được đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của người thừa kế;

+ Văn bản chuyển quyền quyền sử dụng đất. quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng

  • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
  • Mảnh trích lục địa chính có đo đạc chỉnh lý; Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất; Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thừa đất (nếu có)
  • Văn bản của người sử dụng đất đồng ý cho chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được chuyển nhượng, tặng cho, đăng ký góp vốn tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp chuyển nhượng, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất;

2. Các bước thực hiện:

Bước 1: Người sử dụng đất nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất, tài sản gắn liền với đất (Bộ phận 1 cửa) hoặc nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

  • Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận sẽ in biên nhận hồ sơ.
  • Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận sẽ hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, hợp lệ để tiếp nhận hồ sơ.

Bước 2: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả và trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ; chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Bước 3:

  • Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

+ Kiểm tra trình tự, tính pháp lý, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, ký Giấy chứng nhận, không quá 02 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ từ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

+ Chuyển hồ sơ cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, không quá 01 ngày.

  • Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả để trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất, không quá 01 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ từ Văn phòng đăng ký đất đai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.