THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

1. ĐIỀU KIỆN:

Đối với bên bán:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 188, Luật đất đai 2013 thì điều kiện để bên bán chuyển nhượng QSDĐ gồm có:

 • Có GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất;
 • Đất không có tranh chấp;
 • QSDĐ không bị kê biên để đảm bảo thi hành án;
 • Đất còn trong thời hạn sử dụng.

Đối với bên mua:

Theo quy định tai Điều 191, Luật đất đai 2013, bên mua không được nhận chuyển nhượng đối với các trường hợp sau:

 • Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất đối với trường hợp mà pháp luật không cho phép chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất.
 • Tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình, cá nhân, trừ trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 • Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.
 • Hộ gia đình, cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, nếu không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó.

2. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:

Bước 1: xin xác nhận tình trạng bất động sản

Bên chuyển nhượng sẽ nộp 1 bộ hồ sơ xin xác nhận tình trạng bất động sản tại UBND phường nơi có đất, mục đích là xác nhận đất không có tranh chấp, không thuộc trường hợp bị ngăn chặn thi hành án,… hồ sơ gồm có:

 • Đơn xin xác nhận tình trạng bất động sản;
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản photo);
 • Giấy ủy quyền (nếu có)

Bước 2: Xin trích lục bản vẽ thửa đất. Người bán nộp một bộ hồ sơ đến VPĐKDĐ hoặc Chi nhánh VPĐKDĐ để yêu cầu trích lục bản vẽ đối với thửa đất. Trường hợp GCN được cấp trước năm 2014 thì phải có đơn yêu cầu đo đạc, xác định lại ranh giới đất

Bước 3: chuẩn bị hồ sơ yêu cầu công chứng

 • Phiếu yêu cầu công chứng (có tại VPCC);
 • Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ (VPCC sẽ soạn hoặc nếu các bên có dự thảo thì mang theo);
 • Giấy tờ bên mua cần cung cấp:
  • Chứng minh nhân dân, hộ khẩu;
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
  • Giấy chứng nhận kết hôn (nếu người bán độc thân thì phải có giấy xác nhận tình trạng hôn nhân);
  • Đơn xin xác nhận tình trạng bất động sản;
  • Mảnh trích lục địa chính;
 • Giấy tờ bên bán cung cấp:
  • CMND + hộ khẩu;
  • Giấy chứng nhận kết hôn (nếu người mua độc thân thì phải giấy xác nhận tình trạng hôn nhân);

Bước 4: thực hiện cập nhật biến động thửa đất

Hồ sơ gồm có:

 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (01 bản chính + 02 bản photo);
 • Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (bản chính);
 • CMND+hộ khẩu (bên bán và bên mua) (02 bộ công chứng);
 • Giấy đăng ký kết hôn hoặc Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 2 bên (bản sao);
 • Đơn đăng ký biến động đất đai;
 • Tờ khai lệ phí trước bạ (02 bản);
 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (02 bản);
 • Tò khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (02 bản);
 • Tờ khai đăng ký thuế;
 • Bản vẽ

Nộp hồ sơ tại: Chi nhánh/Văn phòng đăng ký đất đai/UBND cấp huyện nơi có đất

3. THỰC HIỆN NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH:

 • Phí công chứng;
 • Phí đo đạc (nếu có);
 • Lệ phí trước bạ;
 • Thuế thu nhập cá nhân (2%*giá trị chuyển nhượng);
 • Lệ phí địa chính;
 • Lệ phí thẩm định.

One thought on “THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Trả lời