THỦ TỤC THI HÀNH THEO ĐƠN YÊU CẦU

  1. Thành phần hồ sơ:

– đơn yêu cầu thi hành án hoặc biên bản ghi nhận yêu cầu thi hành án;

– Bản án, quyết định được thi hành (bản chính), đối với bản án, quyết định của tòa án thì có ghi “để thi hành”;

2. Trình tự thực hiện:

– Đương sự nộp đơn yêu cầu thi hành án hoặc trực tiếp trình bày yêu cầu thi hành án tại cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền theo giải thích của Toà án về quyền yêu cầu thi hành án khi đương sự nhận bản án, quyết định của Toà án.

–  Cơ quan Thi hành án dân sự có thẩm quyền nhận đơn hoặc lập biên bản về các nội dung yêu cầu thi hành án; ra quyết định thi hành án và gửi quyết định thi hành án cho các đương sự; tiến hành các thủ tục thi hành án theo quy định của pháp luật: thông báo tự nguyện cho đương sự; xác minh điều kiện thi hành án; tổ chức cưỡng chế thi hành án và xử lý tài sản; thanh toán tiền thi hành án hoặc giao tài sản; thu phí thi hành án.

– Người được thi hành án nhận tiền hoặc tài sản thi hành án và nộp phí thi hành án.

3. Thời gian giải quyết:

5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu thi hành án, cơ quan thi hành án quyết định thi hành án và tiến hành các trình tự thi hành án theo quy định pháp luật.

4. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền (cấp tỉnh hoặc cấp huyện).

5. Mức phí thi hành án dân sự:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 4, Thông tư 216/2016/TT-BTC người được thi hành án phải nộp phí thi hành án như sau:

Số tiền, giá trị tài sản thực hiện Phí thi hành án phải nộp
Số tiền, giá trị tài sản thực nhận từ trên hai lần mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang do Nhà nước quy định đến 05 tỷ đồng. 3% số tiền, giá trị tài sản thực nhận.
Số tiền, giá trị tài sản thực nhận từ trên 05 tỷ đồng đến 07 tỷ đồng. 150 triệu đồng + 2% của số tiền, giá trị tài sản thực nhận vượt quá 05 tỷ đồng.
Số tiền, giá trị tài sản thực nhận từ trên 07 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng. 190 triệu đồng + 1% số tiền, giá trị tài sản thực nhận vượt quá 07 tỷ đồng.
Số tiền, giá trị tài sản thực nhận từ trên 10 tỷ đồng đến 15 tỷ đồng. 220 triệu đồng + 0,5% số tiền, giá trị tài sản thực nhận vượt quá 10 tỷ đồng.
Số tiền, giá trị tài sản thực nhận trên 15 tỷ đồng. 245 triệu đồng + 0,01% của số tiền, giá trị tài sản thực nhận vượt quá 15 tỷ đồng.

One thought on “THỦ TỤC THI HÀNH THEO ĐƠN YÊU CẦU

Trả lời