MẪU ĐƠN XIN NHẬN HÀI CỐT

MẪU ĐƠN XIN NHẬN HÀI CỐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

…………..…([14])………….., ngày …… tháng …… năm ………..…

ĐƠN XIN NHẬN HÀI CỐT

Kính gửi: ……………………………………([15])……………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Tôi tên là: ………..……….……; giới tính: …………; ngày sinh: ………/……../……….

Tên gọi khác: ………………………………………………………………………………

Quốc tịch: …………………………………………………..……; dân tộc ………………

Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………

Nguyên quán: ………………………………………………………………………………

Nơi ĐKTT: ……………………………………………………………………………………………….

Nơi cư trú: …………………………………………………………………………………

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: ……………………………………………………………………………;

cấp ngày: ……/…../……….; nơi cấp: ………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………………………….

Quan hệ với người đã bị thi hành án tử hình: là ……………([16]) ……………. của………

……………………….([17])………………; giới tính: ……..…; ngày sinh: ………/………/………

Quốc tịch: …………………………………………..………; dân tộc ……………………

Quyết định thi hành án tử hình số …………/QĐ-TA ngày ………../ ……./ …….…… của Tòa án …………………………([18])………………………

Đã bị thi hành án tử hình ngày …..… / …… / …….… tại …………….([19])…………

Mai táng tại: ………………………………………([20])………………………………

Tôi làm đơn này có nguyện vọng xin nhận hài cốt của ………….…(4)………….… về mai táng tại ……………………………………([21])………………………………………

Tôi xin cam kết chấp hành đúng quy định của pháp luật, thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan, bảo đảm yêu cầu về an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường và tự chịu chi phí. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.

XÁC NHẬN CỦA ……………..([22])…….…
(ký tên, đóng dấu)
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(ký, ghi rõ họ và tên)

[1] Địa danh.

[2] Chánh án Tòa án đã ra Quyết định thi hành án

[3] Quan hệ với người đã bị thi hành án tử hình.

[4] Họ tên của người đã bị thi hành án tử hình.

[5] Địa chỉ nơi mai táng.

[6] Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan đại diện của nước mà người bị thi hành án tử hình mang quốc tịch.

[7] Địa danh.

[8] Chánh án Tòa án đã ra Quyết định thi hành án

[9] Quan hệ với người đã bị thi hành án tử hình.

[10] Họ tên của người đã bị thi hành án tử hình.

[11] Địa chỉ nơi hỏa táng.

[12] Địa chỉ nơimai táng tro cốt.

[13] Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan đại diện của nước mà người bị thi hành án tử hình mang quốc tịch.

[14] Địa danh.

[15] Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh hoặc cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu nơi đã thi hành án.

[16] Quan hệ với người đã bị thi hành án tử hình.

[17] Họ tên của người đã bị thi hành án tử hình.

[18] Tòa án ra quyết định thi hành án tử hình.

[19] Địa chỉ nơi thi hành án tử hình.

[20] Địa chỉ nơi mai táng người đã bị thi hành án tử hình.

[21] Địa chỉ nơi đưa hài cốt về mai táng..

[22] Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan đại diện của nước mà người bị thi hành án tử hình mang quốc tịch.

Trả lời