THỦ TỤC GIA HẠN ĐẤT NÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI CƠ SỞ TÔN GIÁO

THỦ TỤC GIA HẠN ĐẤT NÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI CƠ SỞ TÔN GIÁO

1.Thành phần hồ sơ:

– đơn đăng ký biến động theo Mẫu số 09/ĐK;

– giấy CNQSD (bản gốc);

– Đối với trường hợp chủ sử dụng đất có sự thay đổi thông tin về pháp nhân, số Giấy chứng minh nhân dân, số thẻ Căn cước công dân, địa chỉ trên Giấy chứng nhận đã cấp thì người sử dụng đất nộp thêm các giấy tờ sau đây:

+ CMND/CCCD hoặc sổ hộ khẩu, giấy tờ khác chứng minh thay đổi nhân thân của người sử dụng đất;

+ văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc công nhận việc thay đổi thông tin pháp nhân đối với trường hợp thay đổi thông tin pháp nhân

 Trước khi hết hạn sử dụng đất tối thiểu 06 tháng, người sử dụng đất có nhu cầu gia hạn sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ.

2. Các bước thực hiện:

– bước 1: Cơ sở tôn giáo nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị gia hạn sử dụng đất về Sở Tài nguyên và Môi trường

– bước 2: Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định nhu cầu sử dụng đất; trường hợp đủ điều kiện để gia hạn thì trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định gia hạn quyền sử dụng đất; chuyển hồ Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đăng ký.

– bước 3: Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đăng ký, xác nhận gia hạn sử dụng đất vào Giấy chứng nhận đã cấp; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận cho cơ sở tôn giáo.

3. Kết quả thực hiện:

Giấu chứng nhận QSDĐ được chỉnh lý, cập nhật vào hồ sơ địa chính về việc được gia hạn sử dụng đất.

4. Lệ phí thực hiện:

– Lệ phí chứng nhận đăng ký biến động trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: 30.000 đồng/1 giấy.

– Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất:

+ Đối với diện tích < 10.000m2 thì mức phí: 1.400.000đ/hs;

+ Đối với diện tích 10.000m2 <diện tích < 100.000m2 thì mức phí: 3.500.000/hs;

+ Đối với diện tích > 100.000m2 thì mức phí: 4.900.000đ/hs

5. Thời gian thực hiện:

7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối với các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày.

6. Căn cứ pháp lý:

– thông tư 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/09/2017 quy định chi tiết Nghị định 01/2017/NĐ-CP;

– Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 quy định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

– thông tư 23/2014/TT-BTNMT quy định về Giấy CNQSDĐ, QSHNO và TS khác gắn liền với đất;

– thông tư 24/214/TTBTNMT ngày 19/05/2014 quy định về hồ sơ địa chính;

– Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 quy định chi tiết một số điều của luật đất đai

– Thông tư 02/2014/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

– Luật đất đai 45/2013/QH13.

Trả lời